یاختۀ عصبی چیست؟

یاختهٔ عصبی یا عصب‌یاخته به همهٔ گونه‌های به غیر از نوروگلی‌ها یاخته‌های بافت عصبی گفته می‌شود؛ ولی گاهی منظور از یاختهٔ عصبی، تنها یاخته‌های تحریک پذیر می‌باشد که یکی از گونه‌های یاخته‌های عصبی می‌باشند.

هر یاختهٔ عصبی را یک «نورون» می‌گویند. دستگاه عصبی از تعداد زیادی نورون تشکیل شده‌است.

اعصاب حسی پیام را از اندام‌های گیرنده حس به مراکز عصبی می آورند.

اعصاب حرکتی پیام را از مراکز عصبی مثل مغز به سمت عضلات و غدد می‌برند.